Ποιοι Είμαστε

Η New Recycle Bank είναι μια εταιρεία ανακύκλωσης η οποία ιδρύθηκε το 2016 από μια ομάδα ανθρώπων με όραμα: την προστασία του περιβάλλοντος. Η εταιρεία μας έχει ως στόχο μέσα από ποικίλες δράσεις να προωθήσει την πρόληψη, την ανακύκλωση αλλά και γενικότερα τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, σε τοπικό, εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Για να διατηρηθεί το φυσικό περιβάλλον αλλά και για να προστατευθούν οι φυσικοί πόροι και η υγεία των ανθρώπων είναι απαραίτητη η ανακύκλωση. Πρώτος στόχος της εταιρείας μας είναι να υλοποιηθούν οι εθνικοί στόχοι που ορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαική νομοθεσία.